Management & Team

Mr.

M.K.JAWAHAR BAAPU B.Tech., A.N.C.R.T(London)​

Founder, President & Director​

Mr.

G.R.RADHAKRISHNAN

Vice President (Past President)

Vidya Seva Rathna, Kalvi Sevai Semmal

Mrs.
M.P.V.K.SITABAI R.B.V.,

Advisor

Mrs.

M.V.JANARANJANIBAI M.A., M.Ed., M.Phil., M.A.(Music)

​Correspondant & Secretary

Mrs.

N.M.H.KALAIVANI B.Com, M.A., (Music)

Secretary

Mrs.

R.V.SHOBANA B.A., (Music)

Treasurer

Mrs.

K. S. GOMATHI M.C.A., M.PHIL., (Ph.D)

Principal